ประวัติ ทคบร.
TH EN

ทคบร.

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 ในการประชุมที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์

 • camera
  เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

   

 • local_library
  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศ

   

 • all_inclusive
  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   

ต่อมาที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 และครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อของที่ประชุมฯจากเดิมเป็นที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเรียกชื่อย่อว่า "ทคบร." เหมือนเดิมโดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษ Council of the Graduate Studies Administrators of Public and Autonomous Universities (CGAU) ตามระเบียบของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เครื่องหมายของที่ประชุม เป็นรูปหกเหลี่ยมสี่รูปเกาะเกี่ยวกัน มีอักษรย่อ "ทคบร." และข้อความ "ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ" (ออกแบบโดยความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ในคราวประชุมดังกล่าว มีคณบดีและผู้บริหารจากบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันการศึกษาของรัฐ เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 สถาบัน ที่ประชุมเห็นชอบให้ ศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการในตำแหน่ง ประธาน ทคบร. และ ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รักษาการในตำแหน่ง รองประธาน ทคบร.

การประชุมที่ประชุมคณบดีบัณฑิต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ กำหนดประชุมทุก 3 เดือน โดยจะมีการหมุนเวียนไปประชุม ณ บัณฑิตวิทยาลัย ของสถาบันสมาชิก เพื่อเป็นโอกาสในการได้พบปะกันระหว่างผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน ต่อมาเมื่อมีการจัดประชุมเสนอผลงาน วิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (Grad Research) ขึ้นตั้งแต่ปี 2543 จะมีการประชุม ทคบร. พร้อมกับการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาด้วย