ภาพกิจกรรมและสื่อ
TH EN

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา