รายงานการศึกษาดูงาน
TH EN

คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษา ณ University of Massachusetts Amherst และ University of Toronto สหรัฐอเมริกา

วันที่ 10 - 17 มีนาคม 2556 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา