ทคบร.

รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง

ประธาน ทคบร.

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2567

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2566

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2566

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2566

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ข่าวสาร ทคบร. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

ประจำปี 2567
ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี
1/2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 มกราคม 2567
2/2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครบรอบ 90 ปี) 9 พฤษภาคม 2567
3/2567 มหาวิทยาลัยมหิดล
4/2567 มหาวิทยาลัยบูรพา พฤศจิกายน 2567
ประจำปี 2566

ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี
1/2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 21 เมษายน 2566
2/2566
3/2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตุลาคม 2566
4/2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธันวาคม 2566
ประจำปี 2565

ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี
1/2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4-5 มีนาคม 2565
2/2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 มิถุนายน 2565
3/2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20-21 ตุลาคม 2565
4/2565 มหาวิทยาลัยมหิดล 22-23 ธันวาคม 2565
รายวิชาที่เปิดรับนักศึกษา ทคบร. / รายวิชาที่เปิดรับนักศึกษาจากต่างสถาบัน / รายวิชาจากต่างสถาบัน / เรียนข้ามสถาบัน ทคบร. / ลงเรียนข้ามสถาบัน / เรียนข้ามสถาบัน / การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบัน
เรื่องเด่น/ข่าวสาร ทคบร.
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

การได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้การได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายและทันสมัย จะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตนเองและสังคมได้ ซึ่งมิติใหม่ของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา 25 สถาบัน ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้ ถือเป็นการให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่มี และได้รับความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น มาดูกันว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไร และมีคณะใดบ้างที่ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันได้

ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจที่แต่ละสถาบันเปิดให้นักศึกษาต่างสถาบันเรียนได้ที่นี่
คลิ๊กเลือก รายวิชาที่เปิดรับนักศึกษาจากต่างสถาบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมวิชาการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Tel: +66 (077) 913381

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุษอมรรัตน์ คงพันธ์
089-7256945

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

Tel: 038-347071-5 ต่อ 100

ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ Global Trainee Program ได้ที่
E-mail: duangnapa.sutthisaranun@nefab.com
โทร. 038-347071-5 ต่อ 100

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Tel: +66 850 246 009

ICON-ELT 2022: The 1st International Conference on English Language Teaching Date: 14 May 2022 Venue: Buriram Rajabhat University, Thailand

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอเรียนเชิญ ศิลปินภาพพิมพ์จากทั่วทุกมุมโลก เข้าร่วมการประกวดภาพพิมพ์นานาชาติ (ออนไลน์) ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (First International Print Online Exhibition 2022)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

คุณพัชมณ ศรีสว่าง โทรศัพท์ 0 2849 7502-3

โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “บัณฑิตวิจัย สร้างสรรค์ และนวัตกรรม : การขับเคลื่อนสังคมเข้าสู่ยุคปกติใหม่ด้วยองค์ความรู้ วันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โทรศัพท์ 0 2407 3888 ต่อ 2817-2819

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครบรอบ 60 ปี Challenges in Innovation Development for Sustainability ความท้าทายในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน วันที่ 24 มิถุนายน 2565