ผู้บริหารสถาบันสมาชิก ทคบร.
TH EN
ที่ปรึกษา ทคบร.
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งบริหาร ที่อยู่
1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก คณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
2 รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ปรีเปรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
3 รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร -
5 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒนเนสก์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
6 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ มหาวิทยาลัยมหิดล -
7 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ อินทสุวรรณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ -
รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง

ประธาน ทคบร.

ลำดับที่ ตำแหน่งบริหาร
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติไชย ฟักศรี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565)
3. ศาสตราจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5. รองศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บริหารสถาบันสมาชิก ทคบร.
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งบริหาร ที่อยู่
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ หนูจักร คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2 รศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตู้ ปณ.1104 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
4 อาจารย์ ดร.วัลลภา เชยบัวแก้ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
5 ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
6 อาจารย์ วาสนา เสียงดัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาและการบริการ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
8 รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี -
9 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564)
-
10 ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล มุณีสว่าง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
11 รศ.ดร.ภญ.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
12 รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา -
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา -
14 รองศาสตราจารย์ ดร.กริสน์ ชัยมูล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม -
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
16 ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -
17 รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -
18 รองศาสตราจารย์ ศุภชัย ศุภผล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง -
19 รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
20 รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิต นิรัติศัย รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมารค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -
25 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง -
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
27 รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2564) 118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
28 รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
29 รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564) เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
เลขานุการ ทคบร.
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งบริหาร ที่อยู่
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200