สถาบันสมาชิก ทคบร.
TH EN
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3515
โทรสาร : 0-2215-3629

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10903
โทรศัพท์ : 0-2942-8445-49
โทรสาร : 0-2942-8512

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-202-420 / 043-202-551
โทรสาร : 043-202-421

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942-401 / 053-942-406
โทรสาร : 053-942-405

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-443-988
โทรสาร : 074-443-988

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 02 470 8152-3
โทรสาร : 0-2470-8343

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนพิบูลสงคราม เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2555-2500 - 24 ต่อ 2405-2417
โทรสาร : 0-2587-4357

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-224-006
โทรสาร : 044-224-185

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-968-919-20
โทรสาร : 055-968-826

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา

169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 038-102-919
โทรสาร : 038-745-794

มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 1083
โทรสาร : 054-466-702

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043-754-412
โทรสาร : 043-754-412

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2441-4125
โทรสาร : 0-2441-9737

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-875-520 - 5
โทรสาร : 053-498-133

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-53-916137-40
โทรสาร : 0-53-916141

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตู้ปณ. 1099 อาคารท่าชัย ชั้น 3 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2310-8552
โทรสาร : 0-2310-8553

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 075-673-802
โทรสาร : 075-673-809

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-5061-2
โทรสาร : 0-2260-0132

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-218-7888-91 ต่อ 23
โทรสาร : 34-243-435

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชั้น 10-11 อาคาร 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-286-997, 074-286-981
โทรสาร : 074-286-992

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2504-7555
โทรสาร : 0-2503-2660

งานบัณฑิตศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมารค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 045-353-130
โทรสาร : 045-353-128

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2329-8100-1 ต่อ 3732
โทรสาร : 0-2329-8103

สำนักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

118 ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2377-7504
โทรสาร : 0-2375-3436

กองบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ : 0-2377-7504
โทรสาร : 0-2375-3436