ภาพกิจกรรมและสื่อ
TH EN

ประจำปี 2563

ประจำปี 2562

ประจำปี 2561

ประจำปี 2560

ประจำปี 2559

การประชุมสามัญ
การประชุมสามัญ ทคบร.
ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2559

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2559

ประจำปี 2558

ประจำปี 2556