ภาพกิจกรรมและสื่อ
TH EN

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2556

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก