ปฏิทินการประชุม ทคบร.
TH EN
ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี หมายเหตุ
1/2567 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 มกราคม 2567
2/2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครบรอบ 90 ปี) 9 พฤษภาคม 2567
3/2567 มหาวิทยาลัยมหิดล
4/2567 มหาวิทยาลัยบูรพา พฤศจิกายน 2567
ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี หมายเหตุ
1/2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 21 เมษายน 2566
2/2566
3/2566 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตุลาคม 2566
4/2566 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธันวาคม 2566
ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี หมายเหตุ
1/2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4-5 มีนาคม 2565
2/2565 มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 มิถุนายน 256
3/2565 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20-21 ตุลาคม 2565
4/2565 มหาวิทยาลัยมหิดล 22-23 ธันวาคม 2565
ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี หมายเหตุ
1/2564 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4 มีนาคม 2564
2/2564 มหาวิทยาลัยบูรพา 25 มิถุนายน 2564
3/2564 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 28 ตุลาคม 2564
4/2564 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2-3 ธันวาคม 2564
ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี หมายเหตุ
1/2563 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6-8 กุมภาพันธ์ 2563
2/2563 สำนักงานเลขานุการ ทคบร. (ประชุมออนไลน์) 13 กรกฎาคม 2563
3/2563 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 29-30 ตุลาคม 2563
4/2563 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ เจ้าภาพในการจัดประชุม ทคบร. วัน เดือน ปี หมายเหตุ
1/2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 29-31 มีนาคม 2562
2/2562 มหาวิทยาลัยศิลปากร 12-14 มิถุนายน 2562
3/2562 มหาวิทยาลัยพะเยา 4-5 ตุลาคม 2562
4/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร 12-14 ธันวาคม 2562