แนะนำ ทคบร.
TH EN

ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2539 ในการประชุมที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์

 • camera
  เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

   

 • local_library
  เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ความร่วมมือทางวิชาการในสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้ง ในและต่างประเทศ

   

 • all_inclusive
  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

   

มีประธานและรองประธานเป็นผู้รับผิดชอบ ประธานมาจากการเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญก่อนเดือนธันวาคมของทุกปี และประธานเลือกคณบดีหนึ่งคนเป็นรองประธาน โดยให้สำนักงานเลขานุการที่ประชุมตั้งอยู่ในสถาบันที่ประธานสังกัดประธานรับ ผิดชอบให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 3 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีความจำเป็น