แนะนำประธาน ทคบร.
TH EN

รศ.ดร.อภิชาต โสภาแดง

Assoc.Prof. Spichat Sopadang, Ph.D.

ประธาน ทคบร.

ประธาน ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)

  • fingerprint
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    Dean of Graduate School, Chiang Mai University

  • local_library
    วาระการดำรงตำแหน่งประธาน ทคบร.

    ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2567