ภาพกิจกรรมและสื่อ
TH EN

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา แห่งชาติ ครั้งที่ 27

วันที่ 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 2556 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ ม.นเรศวร