ภาพกิจกรรมและสื่อ
TH EN

การประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่