คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยบูรพา
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://cgau.net/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
https://reg.buu.ac.th/registrar/home.asp
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่ง แบบฟอร์ม AS-3-08 แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน รายวิชาข้ามสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบจาก ประธานหลักสูตรที่กำลังศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัย ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนเองก่อนลงทะเบียน
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ
  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* ติดต่อสอบถามได้ที่กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://reg.buu.ac.th/
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ดำเนินการผ่านระบบ https://reg.buu.ac.th/
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียน ดาวน์โหลดผ่านระบบ https://reg.buu.ac.th/
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
แจ้งผลการเรียนมายังงานบริการสร้างเสริมศักยภาพ ทุนมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อบันทึกเข้าระบบ ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
ติดต่อที่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา คุณอริสฬา เตหลิ่ม E-mail : alisala@go.buu.ac.th / หมายเลขโทรศัพท์ 038-102-719
บัณฑิตวิทยาลัย คุณสุภรัติ สุขวิสุทธิ์ E-mail: grd.buu@go.buu.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 038-102-700 ต่อ 701, 705, 707 info