คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

มหาวิทยาลัยพะเยา

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยพะเยา
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://cgau.net/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
https://reg.up.ac.th/
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่ง แบบฟอร์ม AS-3-08 แจ้งความประสงค์ลงทะเบียน รายวิชาข้ามสถาบัน โดยผ่านความเห็นชอบจาก ประธานหลักสูตรที่กำลังศึกษา มายังบัณฑิตวิทยาลัย ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนเองก่อนลงทะเบียน
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ
  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* ติดต่อสอบถามได้ที่ งานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
เว็บไซต์ : https://reg.up.ac.th/
FB: งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
Line: https://line.me/R/ti/g/WRRYpzSdkn
โทร. 054 466 666 ต่อ 1831, 1832
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนตามกําหนดการ และวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ ดำเนินการผ่านระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยพะเยา
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษา (reg.)
มหาวิทยาลัยพะเยา (คำร้อง up 03.1)
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
แจ้งผลการเรียนมายังงานบริการสร้างเสริมศักยภาพ ทุนมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อบันทึกเข้าระบบ ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา info