คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
TH EN

คำแนะนำการลงทะเบียนข้ามสถาบัน

ระหว่างสถาบันสมาชิกที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) 25 สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การดำเนินการของนิสิต/นักศึกษา
ขั้นตอน กรณีนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้องการลงทะเบียน
ข้ามสถาบัน
กรณีนิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอื่น ต้องการลงทะเบียนรายวิชาของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1.
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่สนใจ
ตรวจสอบและเลือกรายวิชาที่
https://cgau.net/courses.php
ตรวจสอบและดูรายละเอียดรายวิชาที่
http://grad.swu.ac.th เลือกตรง e-Services
2.
ปรึกษาขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา และส่งแบบฟอร์ม แจ้งความประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาข้ามสถาบันโดยผ่านความเห็นชอบจากประธานหลักสูตรที่กำลังศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย ขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา ของตนเองก่อนลงทะเบียน
3.
ติดต่อขอทราบวิธีการลงทะเบียนและ
ชำระค่าลงทะเบียน
ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการลงทะเบียนเรียนของสถาบันการศึกษาที่ต้องการไปลงทะเบียนเรียน เพื่อขอทราบ
  1. รายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามสถาบัน
  2. อัตราค่าลงทะเบียน
* ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หรือ ผู้ประสานงาน คุณสมพร หัตถะกอง
โทร. 02-649-5000 ต่อ 12429 หรือ 094-795-9362 หรือ
E-mail: gradacademic@g.swu.ac.th
4.
ลงทะเบียนรายวิชาและชำระค่าลงทะเบียน
-นิสิตส่ง บว100 เพื่อขอลงทะเบียนข้ามสถาบันมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ก่อนการลงทะเบียนทุกครั้งและชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนดการและวิธีการที่สถาบันการศึกษานั้นๆ กำหนด
-หากนิสิตต้องการขอทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้สมัครในระบบ e-Grants
ติดต่อสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว หรือ ผู้ประสานงานช่วยดำเนินการ: คุณสมพร หัตถะกอง เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 12429 หรือ 094-795-9362 หรือ E-mail: gradacademic@g.swu.ac.th
5.
เข้าเรียน
ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา ตามข้อกำหนดการเรียนของรายวิชา
6.
ขอรับหลักฐานผลการเรียน
ติดต่อผู้ประสานสถาบันที่ลงทะเบียนเรียน เพื่อขอหลักฐานผลการเรียน ดาวน์โหลดผ่านระบบ เมื่อจบภาคเรียน ติดต่อที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว หรือผู้ประสานงาน คุณสมพร หัตถะกอง เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 12429 หรือ 094-795-9362 หรือ E-mail: gradacademic@g.swu.ac.th
7.
ส่งหลักฐานการไปลงทะเบียน
ข้ามสถาบันรายงานต่อสถาบันที่กำลังศึกษา
ทำบันทึกส่งหลักฐานผลการเรียนจากสถาบันที่ลงทะเบียนเรียน พร้อมเอกสารขอเบิกทุนค่าลงทะเบียน(ถ้ามี) ผ่านประธานหลักสูตรที่กำลังศึกษามายังบัณฑิตวิทยาลัย -> คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ -> บันทึกเข้าระบบ และโอนทุนสนับสนุนเข้าบัญชีที่นิสิตผูกไว้กับมหาวิทยาลัย ส่งหลักฐานใบรายงานผลการเรียนให้สถาบันต้นสังกัดที่ศึกษา

* หมายเหตุ
การรับสมัครเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ติดต่อสอบถามได้ที่
- สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 วัฒนา กทม. 10110
- ผู้ประสานงาน: คุณสมพร หัตถะกอง เบอร์ติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 12429 หรือ 094-795-9362
- ทาง E-mail: gradacademic@g.swu.ac.th info