รายงานการศึกษาดูงาน
TH EN

คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านบัณฑิตศึกษา ณ MEAN CHEY UNIVERSITY ประเทศกัมพูชา

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ ประเทศกัมพูชา